Yhdistyksen säännöt

Säännöt

1  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Insinööriopiskelijat TIRO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2  Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

 • koulutus- ja sosiaalipoliittisten
 • ammatillisten
 • yhteiskunnallisten
 • muiden vastaavien etujen ajaminen.

3  Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliiton IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisyhdistyksenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa.
 • järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia.
 • toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.
 • pitää yllä ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria.

4  Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

 • perustamaan rahastoja tai säätiöitä.
 • ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 • asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia.
 • harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa.
 • omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.
 • harjoittamaan yhdistyslain 5 §:n mukaista liiketoimintaa.
 • harjoittamaan sijoitustoimintaa.

5   Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Tampereen ammattikorkeakoulussa insinööri- tai muuta tekniikan alan tutkinta opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet sekä sitoutuvat täyttämään jäsenvelvollisuudet. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannattajajäseniä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

6  Jäsenvelvollisuudet ja –oikeudet

Jäsenen tulee

 • noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.
 • suorittaa kunnia- ja kannattajajäseniä lukuun ottamatta yhdistyksen kokouksen määräämä liiton liittokokouksen päätöksen mukainen jäsenmaksu.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7   Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8  Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jos
jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9  Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kahdesti vuodessa kevät- ja
syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen
ilmoitustaululla vähintään yhtä (1) viikkoa ennen yhdistyksen
kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, milloin
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa (1/10)
varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian
käsittelyä varten.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on pidettävä huhtikuun
loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä
  kalenterivuodelta ja toiminnantarkastuskertomus.
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun
mennessä.

Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • valitaan hallitukselle puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 2-11
  jäsentä.
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.
 • vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten
  jäsenmaksun suuruus.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella
jäsenellä yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla tai millään muulla keinolla
siirtää toisen henkilön käytettäväksi.

Hallitusta valittaessa puheenjohtajaa, rahastonhoitajaa ja
hallituksen jäseniä valittaessa äänten mennessä tasan, järjestetään
uusintaäänestys niiden henkilöiden kesken keiden äänet ovat
menneet tasan. Äänestyksen mennessä uudelleen tasan, valinta
suoritetaan arvonnalla.

10  Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja 0-9 jäsentä.
Hallitukseen voidaan valita TAMKissa läsnäolevaksi ilmottautunut
TIROn varsinainen jäsen.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa
yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun
mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa
maaliskuun loppuun mennessä.

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä, joiden
tehtävät, resurssit, ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on
paikalla.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen
niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
sihteeri ja hallituksen valitsema neljäs hallituksen jäsen, kaksi (2)
aina yhdessä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11  Liiton oikeudet

Liitolle annetaan toiminnantarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa ja kokouksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

12  Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2)
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3)
enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli tulee olla ainakin yksi (1)
kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen
kokous.

13 §               Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä
päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) peräkkäisessä
kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja
vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, luovutetaan
sen varat liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä
tavalla.