Valikko Sulje

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Insinööriopiskelijat TIRO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

 • Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä
 • Koulutus- ja sosiaalipoliittisten
 • Ammatillisten
 • Yhteiskunnallisten
 • Muiden vastaavien etujen ajaminen.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliiton IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisyhdistyksenä.

 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa.
 • järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia.
 • toimii jäsentensä etujen ajamiseksi. pitää yllä ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria.

4§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

 • perustamaan rahastoja tai säätiöitä.
 • ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 • asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia.
 • harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa.
 • omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.
 • harjoittamaan yhdistyslain 5 §:n mukaista liiketoimintaa.
 • harjoittamaan sijoitustoimintaa.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Tampereen ammattikorkeakoulussa insinööri- tai muuta tekniikan alan tutkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet sekä sitoutuvat täyttämään jäsenvelvollisuudet. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannattajajäseniä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

6§ Jäsenvelvollisuudet ja –oikeudet

Jäsenen tulee

 • Noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.
 • Suorittaa kunnia- ja kannattajajäseniä lukuun ottamatta yhdistyksen kokouksen määräämä liiton liittokokouksen päätöksen mukainen jäsenmaksu.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8§ Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään yhtä (1) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa (1/10) varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastuskertomus.
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • valitaan hallitukselle puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 2-11 jäsentä.
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.
 • vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla tai millään muulla keinolla siirtää toisen henkilön käytettäväksi.

Hallitusta valittaessa puheenjohtajaa, rahastonhoitajaa ja hallituksen jäseniä valittaessa äänten mennessä tasan, järjestetään uusintaäänestys niiden henkilöiden kesken keiden äänet ovat menneet tasan. Äänestyksen mennessä uudelleen tasan, valinta suoritetaan arvonnalla.

10§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja 0-9 jäsentä. Hallitukseen voidaan valita TAMKissa läsnäolevaksi ilmoittautunut TIROn varsinainen jäsen.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun loppuun mennessä.

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä, joiden tehtävät, resurssit, ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja hallituksen valitsema neljäs hallituksen jäsen, kaksi (2) aina yhdessä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11§ Liiton oikeudet

Liitolle annetaan toiminnantarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa ja kokouksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

12§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli tulee olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen vahvistettavaksi.

13§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, luovutetaan sen varat liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.